Školská rada

Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Školská rada

 

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 •  podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 • projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Složení školské rady

 

 • Božovská Marcela

 • Krejník Petr

 • Najdr Michal

 • Brejchová Veronika

 • Chrtová Lenka

 • Prášková Martina

 • Mgr. Fuchsová Renáta

 • Mgr. Petrželová Vlasta

 • Mgr. Štěpánková Petra


 • Ocenění


  Ocenění společnosti Scio

  Kontakty po ruce

  384 79 21 03

  JMlnarikova@lomnicenl.net

  Facebook

  Náměstí 5. května
  378 16 Lomnice nad Lužnicí


  Zvětšit mapu