Uvolňování dětí

Školní docházka je ze zákona povinná. Za pravidelnou docházku dětí odpovídají zákonní zástupci žáka. Škola je povinna ji velmi podrobně evidovat, vyhodnocovat absenci, případně řešit problémy se záškoláctvím s rodiči či jinými orgány (Policie ČR, orgán sociálně-právní ochrany dětí,...). V této věci je nezbytná spolupráce školy s rodiči.

Veškerá absence se omlouvá zápisem v žákovské knížce, kam se uvede přesné datum nepřítomnosti, stručný důvod absence a podpis zákonného zástupce žáka. Tuto omluvenku předloží žák svému třídnímu učiteli nejpozději 2. den přítomnosti ve škole po absenci. Pokud není třídní učitel přítomen, předloží žák omluvenku vedení školy.

Pokud žák nepředloží omluvenku, bude taková absence klasifikována jako neomluvená a budou z ní vyvozena kázeňská opatření (důtka třídního učitele nebo ředitele školy, snížená známka z chování).

Absenci přesahující 10 neomluvených hodin jsme povinni řešit za účasti člena orgánu sociálně právní ochrany dětí.

Absence, která přesáhne 25 neomluvených hodin, škola ze zákona hlásí orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo pověřenému městskému úřadu.

Opakované záškoláctví již řeší Policie ČR jako trestný čin ohrožení mravní výchovy mládeže.

Omlouvání předem známé nepřítomnosti

Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, jež jsou předem známy žákovi nebo jeho zástupci, požádá zákonný zástupce žáka o uvolnění z vyučování:

  • učitel příslušného předmětu v případě jedné vyučovací hodiny
  • třídního učitele v případě jednoho vyučovacího dne
  • ředitelku školy v případě více než jednoho vyučovacího dne


Omlouvání nepřítomnosti žáka z nepředvídatelných důvodů

Povinností zákonného zástupce je omluvit nepřítomnost svého dítěte do dvou dnů od počátku absence. Omlouvání je možno provést:

  • telefonicky (384 792 103, 384 792 638)
  • osobně (ústně i písemně)
  • e-mailem

Školní program


Školní program

Ocenění


Ocenění společnosti Scio

Kontakty po ruce

384 79 21 03

JMlnarikova@lomnicenl.net

Facebook

Náměstí 5. května
378 16 Lomnice nad Lužnicí


Zvětšit mapu